L'ensenyament que deixa empremta no és el que es fa de cap a cap sinó de cor a cor.
Howard G. Hendricks

Normes de funcionament

a. Entrades i sortides
 • Els nens s'entregaran i es recolliran a la porta de les classes, però no s'entrarà a l'aula per no distorsionar el funcionament de la marxa.
 • Les entrades es faran a l'hora indicada permeten un marge de 10 minuts fins les 9'10h per arribar. És recomanable no excedir aquest temps per tal que el nen pugui fer la dinàmica de benvinguda amb els seus companys.
 • Si l'alumne arriba més tard de les 10h haurà de venir esmorzat.
 • Les sortides es faran a l'hora establerta encara que es poden passar a recollir els nens a partir de les 16'45h així la mestra podrà acomiadar els nens, un a un fins l'endemà.
 • Els alumnes seran lliurats únicament als pares o persones autoritzades. Per poder identificar a la persona que té l’encàrrec de recollir un alumne, l’escola ha confeccionat una targeta per a cada alumne que haurà d’exhibir la persona que vingui a recollir l’alumne a la sortida del centre. Aquesta targeta serà lliurada a les famílies dels alumnes a les reunions individuals d’inici de curs. Si alguna família desitja més d’un exemplar, ho haurà de comunicar a través de l’Agenda Escolar, abonant l’import corresponent a Secretaria.
b. Aula d'acollida
 • L’Escola ofereix el servei d’acollida de matí (de 8h a 9h) i de tarda ( de 17h a 18h).
 • Per als alumnes fixes, el servei es factura juntament amb el rebut de l’escola.
 • Per als alumnes que utilitzin el servei d'acollida de forma esporàdica han de disposar de vals d’utilització d’aquest servei adquirits prèviament a Secretaria i lliurar-los a la mestra responsable de l’activitat el dia que utilitzin el servei.
 •  Retard en la recollida d'alumnes: Els alumnes que no hagin estat recollits per la família a l’hora establerta romandran fins la seva recollida a l’aula d’acollida del centre, com a màxim fins les 18h. En aquest cas, en recollir l’alumne cal lliurar el corresponent val individual d’utilització del servei o liquidar el seu import. Els vals no consumits es poden bescanviar a Secretaria pel seu import total a final de curs.

c. Servei de menjador
 • L'escola compta amb cuina pròpia.
 • Els menús estan supervisats per l’empresa Sticsa i periòdicament els Laboratoris CatBio del grup Laboratoris Duran Bellido ens assessora i controla els aspectes vinculats a la Seguretat Alimentària i la implantació de l’Anàlisi de perills i punts crítics de control (APPC). Això comporta :
 • Control de proveïdors.
 • Anàlisi del Nivell de formació dels manipuladors d’aliments.
 • Anàlisi de l’estat i manteniment de les instal·lacions.
 • Anàlisi de l’Eficàcia del pla de neteja, desinsectació i desratització
 • Avaluació de les pràctiques d’higiene observades.
 • Anàlisi d’aliments
 • Estudi de vida útil dels aliments.
 • Anàlisi de superfícies
 • Anàlisi de manipuladors
 • Anàlisi de potabilitat de l’aigua.
 • Prevenció de legionel·losi.
 • Si l'alumne necessita seguir una dieta especial es comunicarà a la mestra en el moment d'entrada i a través de l'agenda i a Secretaria del centre (el mateix dia abans de les 9'30h).
 • Si l'alumne necessita seguir un règim alimentari assenyalat pel pediatra haurà de dur un informe mèdic especificant seves les necessitats.
 • Dies esporàdics: Quan un alumne es quedi un dia solt s'haurà de comunicar a la mestra en el moment d'entrada i a través de l'agenda escolar. Haurà de lliurar també a Secretaria del centre (el mateix dia abans de les 9:30h) un val individual, que haurà adquirit prèviament al preu indicat. Per evitar no disposar de val de menjador quan és necessari que l’alumne es quedi, podeu comprar uns quants (5 ó 6) i utilitzar-los quan us convingui. Els vals que no es consumeixen es poden bescanviar a Secretaria pel seu import total a final de curs.
 • Les altes i les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 27 del mes anterior, amb pagament per mes anticipat.
 • Les faltes d’assistència dels alumnes fixes no donen dret a recuperar l’import del Menjador. En cas d’absència de llarga durada per malaltia es podrà sol·licitar l’abonament de l’import del mes i liquidar els dies assistits a preu de dia esporàdic.
d. Material i equip
 • L'alumne haurà de disposar del material i l'equip de l'escola d'ús obligatori.
 • Cada dia l'alumne haurà de portar:
Esmorzar
Ampolleta d'aigua
Agenda
Pitet
Xumet amb cinta o cadeneta (si cal)

 • Per deixar a l'escola:
Bata
Roba de recanvi
Mitjons antilliscants
Paquet de bolquers
Paquet de tovalloletes humides
Tovalloleta del canviador
Manteta (només els alumnes de menjador)
Necesser amb:
Tub de crema per al boquer (si li cal)
Pinta
Colònia
 • La bata i la tovalloleta del canviador es tornaran a casa per rentar els dimecres i els divendres.
 • El xandall de l'escola es durà els dies que tinguin psicomotricitat i a les sortides pedagògiques.
 • Tota la roba, l'equip escolar (bata, cartera, xandall, etc.) i el material (tovalloletes, bolquers, etc.) han d'anar ben marcats amb el nom i cognoms.
 • Les jaquetes i les bates han de dur una beta per penjar.
 • L'escola no es farà responsable del material que no estigui degudament marcat amb el nom.

e. Agenda escolar
Tots els alumnes han de tenir l’Agenda Escolar del Centre (no s’admeten agendes diferents) i vetllar pel seu bon estat. L’Agenda s’utilitza com a mitjà de comunicació Escola-Família (fixar dates d‘entrevistes amb la tutora, notes o escrits adreçats als tutors, justificació de les faltes d’assistència, etc.). És molt important que es porti al dia i es revisi periòdicament. Davant qualsevol incidència, les famílies s’han d’adreçar a través de l’Agenda Escolar a la mestra qui atendrà la seva demanda.


f. Comunicats de l’escola.
Al llarg del curs rebreu comunicats de l’escola a través del vostre fill o filla sobre assumptes diversos del curs escolar. Llegiu-los i sempre que tingueu algun dubte en la seva interpretació, adreceu-vos a la mestra del vostre fill/a i per qüestions econòmiques i/o administratives a Secretaria del centre on amb molt de gust sereu atesos.

g. Normes sanitàries
 • Amb caràcter general, l'escola no administrarà cap medicament als alumnes. Les famílies han d'administrar els medicaments, sempre que sigui possible, de manera que les dosis a subministrar no coincideixin dins l'horari escolar.
 • Si no és possible, només s'administrarà el medicament, signant prèviament l'autorització de la família i adjuntant l'informe mèdic que indiqui la dosis, les hores i la duració de l'administració de la mateixa.
 • En el cas que l'alumne pateixi una malaltia que hagi de ser tinguda en compte pel personal del centre, cal indicar-ho i portar l'informe mèdic corresponent.
 • L'alumne no podrà assistir a l'escola en cas de tenir febre o patir una malaltia infecto-contagiosa com: conjuntivitis, malalties gastro-intestinals, xarampió, varicel.la, etc.
 • Desprès d'haver patit una malaltia infecto-contagiosa s'haurà de portar un certificat mèdic conforme l'alumne ja pot tornar a l'escola.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada